วิธีสอนแบบหน่วย (Unit Teaching Method)

วิธีสอนแบบหน่วย (Unit Teaching Method) วิธีสอนแบบหน่วยเป็นวิธีการสอนที่นำเนื้อหาวิชาหลายวิชามาสัมพันธ์กัน โดยไม่กำหนดขอบเขตของวิชา แต่ยึดความมุ่งหมายข… อ่านต่อ วิธีสอนแบบหน่วย (Unit Teaching Method)