นิเทศก์ การสอน คาบ1

Spread the love

นิเทศก์ การสอน ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน GAME
๑. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด “หัวใจสำคัญของคอมพิวเตอร์คืออะไร
๒. ครูอธิบายความรู้เรื่องหน่วยประมวลผลกลาง

ขั้นสอน

1. ครูอธิบายความรู้ให้นักเรียนฟัง
2. นักเรียนตอบคำถามที่ครูกำหนดขึ้นมา
3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายผล ด้วยการสร้างผลงานเกมนำเสนอ โดยใช้ PowerPoint

ขั้นสรุป

1. นักเรียนแต่ละคนสรุปความรู้เป็นเกม โดยใช้ PowerPoint
2. ครูสรุปความรู้และครูวัดและประเมินผลนักเรียนจากการสรุปความรู้

สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

1 หนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.1
2 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
3 สื่อ Power Point
4 คอมพิวเตอร์

แสดงความคิดเห็น