คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2562

Spread the love

          เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักและระลึกถึงพระคุณครู และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวันครู  โดยดร. วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ ในหัวข้อ “คุณธรรมนำครูไทย” เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 250,000 บาท

          ผู้ที่สนใจร่วมสร้างสรรค์ผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้  โดยจะต้องเป็นผลงานที่ทำขึ้นมาใหม่ ผู้สมัครจะต้องเป็นทีมๆ ละ 3 – 5 คน ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคการนำเสนอ  ความยาวตั้งแต่ 0.30 – 1 นาที โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ประเภทละ 1 ผลงานเท่านั้น (สปอตวิทยุ 1 ผลงาน และสปอตโทรทัศน์ 1 ผลงาน) การตัดสินจะพิจารณาจากคุณภาพของงาน คุณค่าด้านการสื่อความหมาย และคุณภาพการผลิต

สำหรับสปอตวิทยุวันครู มี 5 รางวัล ประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท

          สำหรับสปอตโทรทัศน์วันครู มี 5 รางวัล ประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 60,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 30,000 บาท

และรางวัลชมเชย จำนวน  2 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท

          สามารถส่งผลงานเข้าประกวดผ่านทาง www.ksp.or.th หัวข้อ “ประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์” โดยกรอกข้อมูลในการสมัคร ประกอบด้วย ชื่อทีม ชื่อผลงาน รายละเอียดของสมาชิกในทีม และแรงบันดาลใจในการผลิตผลงาน ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 และจะประกาศผลให้ทราบภายในเดือนธันวาคม 2561

          สอบถามรายละเอียดที่กลุ่มสื่อสารองค์กร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 2743

          ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ksp.or.th/ksp2018/2018/10/คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิ/

แสดงความคิดเห็น