คณิตศาสตร์ ป.1

คณิตศาสตร์ ป.1 ข้อสอบกลางปี   คณิตศาสตร์     ป.1    ฉบับที่1 ตอนที่ 1 ปรนัย คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว “2” อ่านว่าอย่างไร 1  หนึ่ง 2… อ่านต่อ คณิตศาสตร์ ป.1