กาลิเลโอ กาลิเลอี (Galileo Galilei)

กาลิเลโอ กาลิเลอี (Galileo Galilei)  กาลิเลโอ กาลิเลอี เกิดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1564 ที่เมืองปิซา ประเทศอิตาลี เป็นบุตรคนโตในจำนวนบุตร 6 คน … อ่านต่อ กาลิเลโอ กาลิเลอี (Galileo Galilei)

กลวิธีการสอนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

กลวิธีการสอนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีมากมายหลายวิธีแล้วแต่สาขาวิชา แต่โดยทั่วไปนิยมสอนตามแนวคิดของ วิลเลี่ยมส์ ซึ่ง… อ่านต่อ กลวิธีการสอนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

นโยบายลดเวลาเรียน โดยเพิ่มกิจกรรมเสริมทักษะตามหลัก 4 H เน้นพัฒนาสมอง จิตใจมากขึ้น

นโยบายลดเวลาเรียน โดยเพิ่มกิจกรรมเสริมทักษะตามหลัก 4 H เน้นพัฒนาสมอง-จิตใจมากขึ้น การจัดกิจกรรม หลังเสร็จสิ้นการเรียนในห้องเรียนของเด็กตามโครงการดังกล… อ่านต่อ นโยบายลดเวลาเรียน โดยเพิ่มกิจกรรมเสริมทักษะตามหลัก 4 H เน้นพัฒนาสมอง จิตใจมากขึ้น

รูปแบบการสอนแบบ การสืบเสาะหาความรู้ 5E

รูปแบบการสอนแบบ การสืบเสาะหาความรู้ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท., 2546) ประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญดังนี้ 1) ขั้นสร้างความสนใจ … อ่านต่อ รูปแบบการสอนแบบ การสืบเสาะหาความรู้ 5E

วิทยาการคำนวณ คืออะไร? วิชาบังคับพื้นฐานใหม่ล่าสุดสำหรับเด็ก

วิชา วิทยาการคำนวณ จะเริ่มบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 นี้ ทำไมวิชานี้จึงมีความสำคัญมากจนต้องเป็นวิชาพื้นฐานที่   ”เด็กทุกคน” ต้องเรียน “ กระทรวงศ… อ่านต่อ วิทยาการคำนวณ คืออะไร? วิชาบังคับพื้นฐานใหม่ล่าสุดสำหรับเด็ก

หนังสือจินดามณี

หนังสือจินดามณี แบบเรียนไทยเล่มแรก สมัยอยุธยา

หนังสือจินดามณี แบบเรียนเล่มแรกของคนไทย : โดย พระโหราธิบดี แบบเรียนเล่มแรกของไทย ชื่อ จินดามณี แต่งโดย พระมหาราชครู กวีในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช… อ่านต่อ หนังสือจินดามณี แบบเรียนไทยเล่มแรก สมัยอยุธยา

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นวัตกรรม PLC

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community หมายถึง การร่วมมือ ร่วมใจกันของครู ผู้บริหารโรงเรียน และหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง … อ่านต่อ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นวัตกรรม PLC

ทฤษฎีการเรียนรู้

ทฤษฎีการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอน

ทฤษฎีการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอน การเรียนรู้ หมายถึงการเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากประสบการณ์ที่คนเรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ… อ่านต่อ ทฤษฎีการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอน

ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษา และระดับการศึกษาของไทย

ระบบการศึกษา และ ระดับการศึกษา ของไทย ระบบการศึกษาไทยปัจจุบันตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2545 มี… อ่านต่อ ระบบการศึกษา และระดับการศึกษาของไทย

ยุทธศาสตร์โรงเรียนประชารัฐ

ยุทธศาสตร์โรงเรียนประชารัฐ ด้านการพัฒนาการศึกษา 10 ด้าน

ยุทธศาสตร์โรงเรียนประชารัฐ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 10 ด้าน ตามแนวทางโรงเรียนประชารัฐ Transparency เน้นความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของข้อมูลการดำ… อ่านต่อ ยุทธศาสตร์โรงเรียนประชารัฐ ด้านการพัฒนาการศึกษา 10 ด้าน